AT91SAM系列ARM处理器

浏览次数:0

AT91SAMAT91SAM智能基于ARM控制器是一个基于32位RISC ARM[1]微处理器Atmel芯片家庭一些有针对性的应用处理器用于访问RAMSDRAM或者DDR2和闪存外部存储器总线和集成外设大集作为微控制器目标它们包括嵌入式Flash和SRAM存储器外设和标准的通信和网络接口数量资格的片上系统设备
    AT91SAM的ARM7,ARM9和Cortex M3版本
    外部接口包括USB,CAN,以太网,SPI,USART和ADC DMA控制器提供外部接口和存储器之间直接沟通渠道,提高数据吞吐量以最小的处理器干预
    外设包括计数器/定时器,上电复位发生器,稳压器先进中断控制器增强了处理器的实时性能保持一个电源管理控制器通过关闭使用外设和接口使处理器在待机模式下功耗最低
    以下是目前我们可解的部分单片机型号列表:
AT91SAM7L64 AT91SAM7L128 AT91SAM7S16 AT91SAM7S32 AT91SAM7S32B
AT91SAM7S161 AT91SAM7S512 AT91SAM7SE32 AT91SAM7SE256 AT91SAM7SE512
AT91SAM7XC128 AT91SAM7XC256 AT91SAM7XC512 AT91SAM9XE128 AT91SAM9XE256
AT91SAM7XC128AU AT91SAM7X256AU AT91SAM7X256 AT91SAM7X128 AT91SAM7SE512AU
AT91SAM7S321 AT91SAM7S256 AT91SAM7S32 AT91SAM7S128 AT91FR4042
AT91SAM7S64B AT91SAM7X512 AT91SAM7XC256AU AT91SAM7S64 AT91FR40162
AT91SAM7S64 AT91SAM7X256 AT91SAM9XE512 AT91SAM7X128AU AT91FR40162S

联系方式

  北京都信技术有限公司
  单片机解密热线:13810019655
  QQ:154681
  北京市海淀区西直门北大街甲一号依都阁11层C
  邮编:100082

其他芯片解密